Diệu Yêu


Hoang tàn thể xác dưỡng hồn này
Chẵng thể tình trong dấu nhạt phai
Tạo hoá diệu yêu nguồn vĩnh viễn
Trần gian nghĩa tử chốn mai ngày

Dã Tràng Cát
(cảm hoạ với Huyền cầm)Dã Tràng Cát