Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (29 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Oravecz Imre

1943-?, Hungary
1 bài thơ, 238 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 01/11/2020 20:56

Petőfi Sándor

25.00
1823-1849, Hungary
132 bài thơ, 10776 lượt xem, 1 người thích
Do Hoa Xuyên Tuyết gửi ngày 08/06/2007 09:09

Pilinszky János

1921-1981, Hungary
1 bài thơ, 163 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 24/06/2021 08:54

Radnóti Miklós

1909-1944, Hungary
3 bài thơ, 228 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 02/11/2020 18:29

Tóth Árpád

1886-1928, Hungary
1 bài thơ, 647 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/12/2020 18:36

Váci Mihály

1924-1970, Hungary
4 bài thơ, 1395 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/06/2008 23:26

Várnai Zseni

1890-1981, Hungary
9 bài thơ, 284 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 04/11/2020 18:12

Vörösmarty Mihály

1800-1855, Hungary
4 bài thơ, 1166 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 30/05/2012 10:10

Weöres Sándor

1913-1989, Hungary
4 bài thơ, 1463 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 29/05/2012 18:11

Trang trong tổng số 3 trang (29 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]