Đày hoang đảo, trước thế người sau,
Mũ áo ta nay cũng chức tù.
Thôi chớ Tân Đình rơi giọt lệ,
Ngàn năm sử Việt ấy trương đầu.

tửu tận tình do tại