Chân Lạp giàu sang tiếng thuở nay,
Gió mây xưa vẫn hội nơi nầy.
Sông Khung đường suốt thành Man Cốc,
Biển đỏ tàu đưa lính Thái Tây.
Tượng cổ đông cung đồng đúc đó,
Mộ thiêng đại tướng đá ghi đây.
Thoảng qua hãy hẹn ngày đi lại,
Viếng cảnh, lên cao dốc chén đầy.


Nguồn: Huỳnh Thúc Kháng, Thi tù tùng thoại, NXB Nam Cường, Sài Gòn, 1951
tửu tận tình do tại