Giọt lộ thiên nhai vẫn bạn tù,
Thua người kiếp trước trải đời lâu.
Lưỡi gươm gió bụi trông cồn biển,
Gánh nợ non sông trắng tóc đầu.
Ngựa ký nằm tàu lòng vẫn ức,
Long châu ghểnh mặt ngắm thêm rầu.
Thu già khám kín cùng trò chuyện,
Hào hiệp gan kia đã chết đâu.

tửu tận tình do tại