Cái chết ai không sợ, ngươi lại không tham cái sống suông; tám thước mày râu, thẹn với non sông dành bữa gạo;

Phần khó dễ ai đương, ngươi bỗng lãnh ngay cái phần dễ; một phần gánh vác, đều đem tâm huyết cáo bà con.


Nguồn: Huỳnh Thúc Kháng, Thi tù tùng thoại, NXB Nam Cường, Sài Gòn, 1951
tửu tận tình do tại