Thuở xưa vua Nghiêu muốn truyền ngôi cho Hứa Do bèn đòi Hứa Do tới mà dạy rằng: Trẫm nghe ngươi có đức lớn, trẫm muốn truyền ngôi cho ngươi, ngươi phải nối ngôi cho trẫm mà làm vua thiên hạ. Hứa Do nghe nói, tức cười, vội vàng đi xuống suối mà rửa tai.

Cũng một khi ấy có người Sào Phù là người giữ trâu đem trâu xuống suối mà cho uống nước, thấy Hứa Do đương lum khum rửa tai, hỏi Hứa Do làm sao mà rửa tai?

Hứa Do lắc đầu nói: “Ông Nghiêu đòi tôi, biểu tôi thì làm vua.”

Sào Phù nghe nói, liền đem trâu lên trên dòng nước mà cho uống. Hứa So hỏi làm sao anh lại đem trâu lên trên ấy mà cho uống?

Sào Phù rằng: “Anh rửa tai anh xuống đó, tôi sợ trâu tôi uống nhằm.” Sào Phù lại rằng: “Anh đi đâu cho người ta biết anh mà muốn nhường ngôi vua cho anh, ấy là tại bụng anh hãy còn danh lợi.”

Nghe mà rửa chi bằng giữ vẹn đừng nghe.


Nguồn: Paulus Của, Chuyện giải buồn, tập 1, in lần thứ 2, bản in Nhà hàng Rev et Curiol, Saigon, 1886