Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/08/2014 22:14

Cảnh Tiên rực rỡ bỗng duyên đâu,
Biển lặng trời thanh mấy chiếc câu.
Non gặp Bá Nha non nở mặt,
Nước mừng Tô Tử nước khoe màu.
Có tình đỏng đảnh buồm doi hạc,
Không thuế nghênh ngang rớ bãi âu.
Thi gặp thú mầu ngâm mấy đoạn,
Lược trăng lờ rạng gác qua đầu.


Nguồn:
1. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004
2. Nam Phong tạp chí, số 88, 10-1924