Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2015 14:59

Kể từ hội Sửu đã sinh ra,
Tai điếc chi nghe Nịnh Thích ca.
Mấy chốn kỳ thần ra sức cả,
Đòi nơi bái xã rán thân già.
Rửa tai Dĩnh Thuỷ nhường ngôi báu,
Cõi ách Đào Lâm biếng gác xa.
Tề chúa bôi chuông còn chẳng nỡ,
Có đâu khó nhọc với nông gia.