Trưa sớm đài danh gió bụi nhiều,
Vườn quê vui thú cảnh trời chiều.
Cánh chim rải rác đơm bông bạc,
Màn sáng xuê xoang trải gấm điều.
Ngả ngớn lưng trâu ngơ vọt mục,
Loi thoi bóng ác khẳm thuyền tiều.
Xót người mạng bạc trong chằm nhạn,
Ngó mống trông mây biết bấy nhiêu.


Nguồn:
1. Nhất Tâm, Huỳnh Mẫn Đạt, NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1956
2. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004
3. Nam Phong tạp chí, số 88, 10-1924