Hư vô ẩn mình trong thế giới
hay là thế giới
ẩn mình trong Hư vô?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)