Con người chỉ giống nhau
ở hơi thở cuối cùng
Nó là cái không ai lấy được
Và cũng không ai có nhiều hơn

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)