Con phà như nhịp cầu phao
Đón những chiếc xe từ mặt trận
Những chiếc xe bụi lấm
Chở đầy hàng

Vỏ đạn pháo ánh vàng
Mũ sắt giặc bẹp dí
Cánh máy bay đạn xé...
Theo con phà sang sông
Một phía chiến trường
In lên đó

Ở buồng lái có chú sóc nhỏ
Làm xiếc trong lồng
Một dò phong lan
Lá tết đuôi sam con gái

Cũng in lên đó
Một phía chiến trường.


10-1973

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]