Gió rét chớm về đào mận hết
Người Mèo xuống phố bán dâu da
Sa Pa một góc trời thu đẹp
Rừng sa mu đứng gọi mù sa


Thu 1970

Nguồn: Tuyển tập Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1994