Nắng vừa đổ lửa trên hàng phượng
Ve gọi vào mùa gặt lúa chiêm
Đồng ruộng hôm qua còn trải biếc
Hôm nay ai vẽ sắc vàng lên.

Bao nhiêu mưa gió bao sương nắng
Bao bữa mồ hồi thành suối tuôn
Cho lúa đồng ta bông trĩu nặng
Cho lòng ai thắm đượm mùi hương

Rộn vui vì nỗi mùa chiêm tốt
Mà mỗi người yêu còn cách xa
Tiếng hát đưa nhanh nghe loạt xoạt
Mơ buồn bỗng hóa giấc mơ hoa

Người xa xa có nhớ ta không
Mỗi hạt sương sa hạt lạnh lùng
Mỗi hạt lúa vàng thành hạt ấm
Tiếng ve mùa gặt gợi tình chung.


Nguồn: Tuyển tập Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1994