Càng già càng dẻo lại càng dai,
Lão tướng ra quần chẳng kém trai:
Đấu mấy hiệp liền không đuối sức,
Tranh ba ngày tiếp chửa mòn hơi.
Khi mau, khi chậm, khi mơn ngắn,
Lúc xuống, lúc lên, lúc thọc dài.
Gác lại gác qua phô đủ kiểu,
Mòn lông banh nỉ lão còn chơi.


Chùm thơ làm năm 1960, gồm 3 bài liên hoàn cú.

Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Tinh thần trào phúng trong thi ca xứ Huế, tr. 236, Ấn quán Trung Việt, 1973