Nghìn năm nước cũ quyên kêu thảm;
Muôn dặm tôi xa hạc khóc thương.


Nguồn: Vũ Thanh Sơn, 284 anh hùng hào kiệt của Việt Nam, NXB Công an nhân dân, 2018
tửu tận tình do tại