Cày ruộng buồn đâu kể
Ông rồng giận chửa vơi
Chồi xanh nghìn thửa mất
Nước đục trăm dòng suôi
Chợ nhỏ lâu không họp
Thành buồn tựa nổi trôi
Trời ai khoe vá dột
Chuyện đó sợ xa vời

tửu tận tình do tại