15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
11 bài thơ, 177 bài dịch
Tạo ngày 17/05/2016 17:32 bởi hongha83
Hoàng Tạo (1900-1983) bút danh là Hoá Dân, là nhà thơ, dịch giả văn học. Ông sinh tại làng Hạ Yên Quyết (làng Cót), Yên Hoà, Từ Liêm, Hà Nội, tự học chữ Nho với cha là Cử nhân Hoàng Tài (khoa thi 1886). Sau đó, học Trường Mỹ thuật Đông Dương trong những năm 1920. Hoàng Tạo đã kinh qua các công tác như giáo viên Trường Kỹ nghệ Thực hành, công chức Nha Học chính Đông Dương, công chức Uỷ ban nhân dân TP Hà Nội. Năm 1960, ông nghỉ hưu và làm cộng tác viên cho NXB Văn học với tư cách là nhà Hán học và dịch giả văn học.

Tác phẩm:
- Thơ Ngô Thì Nhậm (dịch chung) in trong Ngô Thì Nhậm toàn tập, tập 1, NXB Khoa học Xã hội, 2005
- Thơ Lục Du (dịch chung), NXB Văn học, 1978
- Thơ Đường (dịch chung), hai tập, NXB Văn học, 1989
- Thơ Tống (dịch chung), tái bản,…

 

Thơ dịch tác giả khác

 1. Ai giang đầu (Đỗ Phủ)
  12
 2. Ẩm tửu kỳ 05 (Đào Tiềm)
  8
 3. Bệnh khởi thư hoài (Lục Du)
  2
 4. Ca vũ (Bạch Cư Dị)
  4
 5. Cảm cố Trương bộc xạ chư kỹ (Bạch Cư Dị)
  13
 6. Cảm hứng (Ngô Thì Nhậm)
  2
 7. Cảm sự (Nguyễn Khuyến)
  5
 8. Chẩm thượng ngẫu thành (Lục Du)
  1
 9. Chiến thành nam (Lý Bạch)
  3
 10. Chính khí ca (Văn Thiên Tường)
  6
 11. Chu hành há Thanh Khê nhân cố nhân ký biệt tòng du chư đệ tử (Cao Bá Quát)
  3
 12. Chúc lý viên cư (Phan Huy Ích)
  2
 13. Chử hải ca (Liễu Vĩnh)
  2
 14. Dạ bộ (Lục Du)
  1
 15. Dạ quan Thanh nhân diễn kịch trường (Cao Bá Quát)
  5
 16. Dạ sơn miếu (Nguyễn Khuyến)
  6
 17. Du Hội An phùng Vị thành ca giả (Cao Bá Quát)
  4
 18. Du mỗ cố trạch dạ thính đàn tranh (Cao Bá Quát)
  5
 19. Dục Bàn Thạch kính (Cao Bá Quát)
  3
 20. Dục Thuý sơn (Nguyễn Khuyến)
  6
 21. Dục từ quan quy điền kỳ 1 (Nguyễn Ngọc Tương)
  3
 22. Dữ Hoàng Liên Phương ngữ cập hải ngoại sự, triếp hữu sở cảm, tẩu bút dư chi (Cao Bá Quát)
  4
 23. Dữ thi hữu Phan Long Trân du Côn Sơn nhân tác Côn Sơn hành vân (Cao Bá Quát)
  2
 24. Dương phụ hành (Cao Bá Quát)
  11
 25. Đại lân tẩu ngôn hoài (Bạch Cư Dị)
  17
 26. Đắc gia thư, thị nhật tác (Cao Bá Quát)
  4
 27. Đăng Bàn A sơn cảm hứng (Ngô Thì Nhậm)
  1
 28. Đằng Hoa sơn hạ (Vương Sĩ Trinh)
  1
 29. Đăng Long thành lãm thắng hữu cảm (Cao Bá Quát)
  5
 30. Đề đăng (Trần Liệt)
  1
 31. Đề Trần Hưng Đạo vương từ (Nguyễn Thiện Thuật)
  2
 32. Đề Trấn Vũ quán thạch bi (Cao Bá Quát)
  3
 33. Điền gia (Mai Nghiêu Thần)
  2
 34. Điền tẩu (Nguyễn Khuyến)
  2
 35. Độ Hà Bắc (Vương Bao)
  1
 36. Độc “Trường hận từ” (Lý Cấu)
  2
 37. Độc dạ khiển hoài (Cao Bá Quát)
  7
 38. Đối vũ kỳ 1 (Cao Bá Quát)
  8
 39. Đồng chư hữu đăng Trấn Vũ tự chung lâu (Cao Bá Quát)
  6
 40. Đông dạ văn trùng (Bạch Cư Dị)
  18
 41. Đông Vũ ngâm (Cao Bá Quát)
  3
 42. Giá cô thiên (Mạnh thượng nhu tang phá nộn nha) (Tân Khí Tật)
  1
 43. Giác tự thần chung (Nguyễn Khuyến)
  6
 44. Giang sơn (Vương Sĩ Trinh)
  1
 45. Giang thượng ngư giả (Phạm Trọng Yêm)
  6
 46. Giáp điệp từ (Tiền Khiêm Ích)
  2
 47. Giáp giang (Nguyễn Khuyến)
  3
 48. Hà Bắc dân (Vương An Thạch)
  3
 49. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 04 (Cao Bá Quát)
  4
 50. Hạ hữu (Ngô Thì Nhậm)
  2
 51. Hạ nghiêm thân phó trị (Ngô Thì Nhậm)
  2
 52. Hải đường (Tô Thức)
  11
 53. Hải thượng kỳ 1 (Cố Viêm Vũ)
  2
 54. Hàm Đan đông chí dạ tư gia (Bạch Cư Dị)
  12
 55. Hàm giang xuân thuỷ (Nguyễn Khuyến)
  3
 56. Hành lộ nan kỳ 1 (Lý Bạch)
  12
 57. Hắc đàm long (Bạch Cư Dị)
  4
 58. Hí tặng Phan sinh (Cao Bá Quát)
  4
 59. Hiểu kinh Tiên Lữ tự (Phan Huy Ích)
  5
 60. Hoạ Cao Tử Trường tham nghị “Đạo trung” (Lục Du)
  1
 61. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh kỳ 02 (Cao Bá Quát)
  3
 62. Hoạ Thận Tư xuân nhật đồng chư hữu đăng Trấn Vũ quán lâu vọng hồ kiến ký thứ vận (Cao Bá Quát)
  2
 63. Hoài nội kỳ 1 (Ngô Thì Nhậm)
  4
 64. Hoài nội kỳ 2 (Ngô Thì Nhậm)
  4
 65. Hoàng Châu (Lục Du)
  2
 66. Hoành Sơn đạo trung (Ngô Thì Nhậm)
  1
 67. Hoành Sơn quan (Cao Bá Quát)
  4
 68. Hồ thôn nguyệt tịch (Lục Du)
  2
 69. Hồng Mao hoả thuyền ca (Cao Bá Quát)
  3
 70. Hung trạch (Bạch Cư Dị)
  3
 71. Hương giang tạp vịnh (Cao Bá Quát)
  3
 72. Hữu sở tư (Cao Bá Quát)
  3
 73. Hỷ bãi quận (Bạch Cư Dị)
  5
 74. Khổ hàn ngâm (Mạnh Giao)
  3
 75. Khúc giang ức Nguyên Cửu (Bạch Cư Dị)
  13
 76. Kiến bắc nhân lai nhân thoại cố hương tiêu tức (Cao Bá Quát)
  5
 77. Kim nhật hành (Cao Bá Quát)
  3
 78. Kỷ Hợi tạp thi kỳ 083 (Cung Tự Trân)
  1
 79. Kỷ Hợi tạp thi kỳ 123 (Cung Tự Trân)
  1
 80. Ký kiến (Ngô Thì Nhậm)
  1
 81. Lâm hình thì tác (Lê Trung Đình)
  3
 82. Lệ chi thán (Tô Thức)
  3
 83. Loạn hậu quá Gia Hưng kỳ 3 (Lã Lưu Lương)
  1
 84. Long thành cầm giả ca (Nguyễn Du)
  12
 85. Long Thành lãm thắng hữu cảm (Cao Bá Quát)
  3
 86. Luận thi (Triệu Dực)
  2
 87. Luy tuấn (Bạch Cư Dị)
  6
 88. Lữ dạ thư hoài (Đỗ Phủ)
  17
 89. Lữ tấn khốc nội (Nguyễn Khuyến)
  3
 90. Lữ xá (Ngô Thì Nhậm)
  2
 91. Lưu giản thị môn đệ (Nguyễn Khuyến)
  3
 92. Mại thán ông (Bạch Cư Dị)
  4
 93. Miên Cốc hồi ký Sái thị Côn, Trọng (La Ẩn)
  2
 94. Nghệ Tĩnh văn thân điếu Phan Đình Phùng đối liên (Khuyết danh Việt Nam)
  2
 95. Nghĩ bản tỉnh sự thế (Kỳ Đồng)
  3
 96. Nghĩ cổ Bạch Lạc Thiên “Tự tiếu hành hà trì” chi tác (Đoàn Nguyễn Tuấn)
  2
 97. Nghĩ vịnh hoài thi kỳ 3 (Dữu Tín)
  1
 98. Ngô trung điền phụ thán (Tô Thức)
  1
 99. Ngũ Vân lâu vãn diểu (Ngô Thì Nhậm)
  1
 100. Nhàn vịnh (Cao Bá Quát)
  2
 101. Nhâm Tuất niên hoà ước thành cảm tác (Nguyễn Ngọc Tương)
  3
 102. Nhâm Tuất thanh minh tác (Khuất Đại Quân)
  1
 103. Nhất tiễn mai - Biệt sầu (Lý Thanh Chiếu)
  10
 104. Nhuệ giang tịch phiếm (Ngô Thì Nhậm)
  4
 105. Phong Doanh lộ thượng ngộ vũ (Nguyễn Khuyến)
  2
 106. Phong Lạc đình du xuân kỳ 3 (Âu Dương Tu)
  10
 107. Phụng triệu phó thành, cảm cố kinh phong cảnh tác (Phan Huy Ích)
  2
 108. Quá Ngô giang hữu cảm (Ngô Vĩ Nghiệp)
  1
 109. Quá Sử Công mộ (Ngô Gia Kỷ)
  1
 110. Quá Thần Đầu hải ngạn (Ngô Thì Nhậm)
  1
 111. Quá Trường Sa ức Giả Nghị (Ngô Thì Nhậm)
  3
 112. Quan ngải mạch (Bạch Cư Dị)
  5
 113. Quan san nguyệt (Lý Bạch)
  17
 114. Quy Đường độc chước (Lục Du)
  1
 115. Quy viên điền cư kỳ 1 (Đào Tiềm)
  1
 116. Sất xỉ (Nguyễn Khuyến)
  3
 117. Sương thiên (Nguyễn Tư Giản)
  9
 118. Tại Kim nhật tác kỳ 1 (Vũ Văn Hư Trung)
  2
 119. Tại Kim nhật tác kỳ 2 (Vũ Văn Hư Trung)
  2
 120. Tài mai (Cao Bá Quát)
  5
 121. Tam Điệp sơn (Nguyễn Khuyến)
  3
 122. Tạp thi kỳ 2 (Đào Tiềm)
  2
 123. Tặng Phó đô tào biệt (Bão Chiếu)
  1
 124. Tặng Trương Húc (Lý Kỳ)
  1
 125. Tặng Vương Quế Dương (Ngô Quân)
  1
 126. Tân niên cung hạ nghiêm thân (Ngô Thì Nhậm)
  2
 127. Tần trung ngâm kỳ 06 - Lập bi (Bạch Cư Dị)
  6
 128. Tần trung ngâm kỳ 10 - Mãi hoa (Bạch Cư Dị)
  4
 129. Thạch Hãn giang (Nguyễn Khuyến)
  3
 130. Thạch Long tuyền (Ngô Thì Nhậm)
  4
 131. Thái địa hoàng giả (Bạch Cư Dị)
  4
 132. Thành Nam cảm hoài trình Vĩnh Thúc (Tô Thuấn Khâm)
  2
 133. Thập nguyệt thập cửu nhật vãng bái Vụ Bản Trần tiên sinh kỵ nhật (Nguyễn Khuyến)
  2
 134. Thập nhất nguyệt tứ nhật phong vũ đại tác (Lục Du)
  6
 135. Thị tử Hoan (Nguyễn Khuyến)
  3
 136. Thiên mạt hoài Lý Bạch (Đỗ Phủ)
  14
 137. Thôi tô hành (Phạm Thành Đại)
  2
 138. Thôn ẩm kỳ lân khúc (Lục Du)
  1
 139. Thôn cư vãn cảnh (Cao Bá Quát)
  4
 140. Thôn hào (Mai Nghiêu Thần)
  2
 141. Thù Chu giám kỷ Tứ Phụ (Cố Viêm Vũ)
  1
 142. Thu dạ hữu cảm (Nguyễn Khuyến)
  3
 143. Thu sơn tiêu vọng (Nguyễn Khuyến)
  5
 144. Thử hạn khổ nhiệt (Vương Lệnh)
  2
 145. Thư sự kỳ 1 (Lục Du)
  2
 146. Thư sự kỳ 2 (Lục Du)
  1
 147. Thư sự kỳ 3 (Lục Du)
  2
 148. Thư thán (Lục Du)
  1
 149. Thường cam (Nguyễn Tư Giản)
  5
 150. Thương tiến tửu (Lý Bạch)
  30
 151. Tiến kinh triều yết ngật kỷ sự (Phan Huy Ích)
  2
 152. Tiền xuất tái kỳ 6 (Đỗ Phủ)
  8
 153. Tống Vương giới phủ chi Tỳ Lăng (Mai Nghiêu Thần)
  1
 154. Trách dụ xuất thú (Nguyễn Cao)
  2
 155. Trạm phu (Nguyễn Khuyến)
  4
 156. Trào chiết tý Phật (Cao Bá Quát)
  4
 157. Trào Lỗ nho (Lý Bạch)
  3
 158. Trệ vũ chung dạ cảm tác (Cao Bá Quát)
  6
 159. Trùng dương tịch thượng phú bạch cúc (Bạch Cư Dị)
  12
 160. Trường An chính nguyệt thập ngũ nhật (Bạch Cư Dị)
  9
 161. Trường ca hành (Lục Du)
  2
 162. Túc Huỳnh Dương (Bạch Cư Dị)
  7
 163. Tuý hoa âm (Lý Thanh Chiếu)
  7
 164. Tuý thì ca - Tặng Quảng Văn quán bác sĩ Trịnh Kiền (Đỗ Phủ)
  7
 165. Tự phận ca (Nguyễn Cao)
  3
 166. Tự quân chi xuất hĩ (Cao Bá Quát)
  6
 167. Tứ thì điền viên tạp hứng - Vãn xuân kỳ 03 (Phạm Thành Đại)
  3
 168. Tức sự (Nguyễn Khuyến)
  3
 169. Vãn đăng Tam Sơn hoàn vọng kinh ấp (Tạ Diễu)
  1
 170. Văn duyệt binh (Nguyễn Xuân Ôn)
  2
 171. Vịnh cù dục (Cao Bá Quát)
  5
 172. Vịnh Nhạc Vũ Mục (Nguyễn Khuyến)
  2
 173. Vịnh Thanh Hoá miêu tử sơn (Cao Bá Quát)
  4
 174. Vịnh thời sự (Kỳ Đồng)
  2
 175. Vọng Phu thạch (Cao Bá Quát)
  4
 176. Vũ dạ (Lục Du)
  1
 177. Xuân dạ liên nga (Nguyễn Khuyến)
  6