Sương gió ngày đông đã trải qua,
Xuân về vườn lại tốt tươi hoa.
Ước gì người cũng như cây nhỉ,
Mỗi độ mừng xuân lại trẻ ra.


1970

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]