Sương gió ngày đông đã trải qua,
Xuân về vườn lại tốt tươi hoa.
Ước gì người cũng như cây nhỉ,
Mỗi độ mừng xuân lại trẻ ra.


1970

Nguồn: Thơ và đời, Hoàng Tạo, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2005