Đời không bóng mẹ ngoại hai năm,
Ghi nhớ trên đầu miếng vải thâm.
Theo tục đến nay là hết trở,
Bỏ ra trong dạ những âm thầm.

Âm thầm oán cả tháng ngày trôi,
Mẹ ạ, đầu con bạc hết rồi!
Nhẩm tính đến nay thì trở hết,
Lòng con nhớ mẹ biết bao nguôi.


Nguồn: Thơ và đời, Hoàng Tạo, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2005