Ba hồi trống giục thây cha kiếp,
Một lát gươm đưa đéo mẹ đời!
Sống làm tướng mạnh ba phương đất.
Thác xuống thần thiêng bốn phía trời.


Tương truyền đây là bài thơ tác giả khẩu chiếm lúc lâm hình.