Không rõ khi đưa in, người ta có thêm vào một từ nào không mà câu thơ thứ 3 của bài thơ dôi ra một từ, nhưng xem đi xem lại thì bỏ từ nào câu thơ cũng sẽ không hoàn chỉnh:
 "Lời chim vàng quá, chắc tình không thể bạc".
Có bạn nào có ý kiến gì không?

...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..