Sau chiến tranh
Gió thổi sáo
Qua nòng đại bác.

Con sáo
Co một chân
Đứng giữa chiến hào.

Bờ ao
Người thương binh
Ngồi thổi sáo
Chiếc nạng
Cắm trên đất mẹ của mình.


Nguồn: Hoàng Nhuận Cầm, Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến, NXB Hội nhà văn, 2007