Tiệc xuân cùng bạn cuối mùa xuân
Bao nỗi tâm can, nói ngại ngần
Thân phận, gia đình bao ngán ngẩm
Quê nhà, lữ khách những phân vân
Dạ sầu cháy lửa, mau châm đuốc
Người mệt tựa tường, sắp nhũn gân
Muốn mượn đêm trường khuây ảo não
Vầng dương ngoài cửa đã cao dần.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)