Cõi Nam chót vót cảnh mây ngàn
Mây tưởng chọc trời chốn ải quan
Lởm chởm đá giăng, mù tạo dáng
Bao la màn chắn, núi bừng quang
Cây bày đao kiếm, trời không nóng
Suối tự thiên đường, nước chẳng ham
Qua cổng, ánh dương tràn rực rỡ
Mênh mông trướng phủ, đó Thành Nam.


Nguồn: Thơ chữ Hán Hoàng Nguyễn Thự, Nguyễn Hữu Thăng giới thiệu và dịch thơ, NXB Hội nhà văn, 2022
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)