Tôi lui, ông tiếp cuộc hành trình
Gác bút lên đường việc chiến chinh
Danh khắp toàn quân, quan xuống lính
Ngôi hàng tướng hiệu, chức điều binh
Vào nơi trận mạc lừng uy vũ
Bẻ liễu cầu sông vẹn nghĩa tình
Quyến luyến chia tay lời khó tả
Trương Tề Hiền đó vốn thư sinh.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)