Chân chồn, gối mỏi bước gian nan
Vào Thục cheo leo, sánh dặm ngàn
Cỏ rậm lút đèo xen mỏm đá
Đường dài đất Bắc nối trời Nam
Líu lo chim hót đùa vui vẻ
Tít tắp người nhìn thấy cỏn con
Không biết qua đây còn khó nữa
Lệ đầm dải mũ khó từ quan.


Nguồn: Thơ chữ Hán Hoàng Nguyễn Thự, Nguyễn Hữu Thăng giới thiệu và dịch thơ, NXB Hội nhà văn, 2022
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)