Hổ thẹn lòng ta tưởng đã thành
Say sưa giấy mực, lắm thơ nhanh
Ngôn từ lần lựa nào quy cách
Vần điệu ngâm nga cứ ý mình
Miêu tả mai vườn phai sắc trắng
Thuật bình thông núi kém màu xanh
Giúp ta vá chữ còn thô vụng
Chẳng hại gì đâu, bảo ngọn ngành.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)