Hổ thẹn lòng ta tưởng đã thành
Say sưa giấy mực, lắm thơ nhanh
Ngôn từ lần lựa nào quy cách
Vần điệu ngâm nga cứ ý mình
Miêu tả mai vườn phai sắc trắng
Thuật bình thông núi kém màu xanh
Giúp ta vá chữ còn thô vụng
Chẳng hại gì đâu, bảo ngọn ngành.


Nguồn: Thơ chữ Hán Hoàng Nguyễn Thự, Nguyễn Hữu Thăng giới thiệu và dịch thơ, NXB Hội nhà văn, 2022
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)