Khoa ấy bảng vàng, tôi với ông
Nhân duyên nay gặp giữa xuân nồng
Buồn vui tâm sự lời trong dạ
Nhiều ít hàn huyên tiếng đáy lòng
Dẫu khác bôn ba thời vất vả
May cùng gần gũi lúc long đong
Đã nâng chén rượu thôi ngăn cách
Quý nhất trong tôi một bạn đồng.


Nguồn: Thơ chữ Hán Hoàng Nguyễn Thự, Nguyễn Hữu Thăng giới thiệu và dịch thơ, NXB Hội nhà văn, 2022
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)