Làm chi nổi việc lúc ra đời
Thơ phú vì sao chép chẳng ngơi
Hư hão, thẹn thùng tâm có bệnh
An bình, nguy ngập sức đều vơi
Mấy lần vẫn nói lời như trước
Vài lượt hằng mong chí hợp thời
May mắn nương nhờ nơi chốn ấy
Xưa nhà Hữu Hạ, tích đừng nguôi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)