Cẩm Phố sương dày, lệnh tuyển ban
Ta quan đào nhiệm cũng ngôi hàng
Đường quen ngạch mới càng vương vấn
Người cũ quê xưa đã rõ ràng
Thời thế đành theo đồ giáp mặc
Tháng lương phải nhận bụng gươm mang
Mong dùng không nổi, tha về được
Hoạn lộ viễn chinh vốn chẳng màng.


Nguồn: Thơ chữ Hán Hoàng Nguyễn Thự, Nguyễn Hữu Thăng giới thiệu và dịch thơ, NXB Hội nhà văn, 2022
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)