Cầu ngang dằng dặc, nước xanh lơ
Đã đến nơi đây chẳng đợi chờ
Đạo hiếu làm con lo mạng sống
Lòng trung phận dưới dậy lời hô
Chưa tàn mộng điệp về quê quán
Đã mỏi vó câu khuất cõi bờ
Kế sách Tương Như còn khắc cột
Nào quên thác dữ nỗi tơ vò


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)