Nhàn rỗi, văn chương đọc những gì
Chuyên cần cho lắm vẫn ngu si
Quan nha, anh chị tuỳ sai bảo
Đầy tớ, người nhà cứ chỉ huy
Vui thú nâu sồng như họ Mạnh
Oán hờn gió bụi bởi nàng Vi
Sẽ đem một chữ treo ô cửa
Chớ bảo ta làm phú Diễm Di.


Nguồn: Thơ chữ Hán Hoàng Nguyễn Thự, Nguyễn Hữu Thăng giới thiệu và dịch thơ, NXB Hội nhà văn, 2022
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)