Cõi đời quý trọng, thấy từ dân
Đêm tối nào hay có quỷ thần
Lưu giữ phần nhiều nơi phú quý
Khát thèm bởi ít tính văn thân
Nói ra thật lắm điều vô lý
Nghĩ lại nào không kẻ hữu phần
Đã thấy khó bề tay bỏ lỡ
Quý nghèo, ta vốn học tiền nhân.


Nguồn: Thơ chữ Hán Hoàng Nguyễn Thự, Nguyễn Hữu Thăng giới thiệu và dịch thơ, NXB Hội nhà văn, 2022
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)