Vó ngựa về qua cửa ải này
Người xưa đồn đại khó qua thay!
Lưới giăng cá nhảy lao xao nước
Sương giáng nhạn kêu nháo nhác bầy
Trắc trở đường đời theo bụi cuốn
Gian nan công việc mặc trời xoay
Cho dù cửa sớm còn hay biết?
Đi lại vài năm đã dạn dày.


Nguồn: Thơ chữ Hán Hoàng Nguyễn Thự, Nguyễn Hữu Thăng giới thiệu và dịch thơ, NXB Hội nhà văn, 2022
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)