Xa xôi muôn dặm, sứ lên đường
Băng giá tan rồi ngợp khí dương
Thăm thẳm chặng dài, lồng lộng gió
Mượt mà cỏ biếc, bạt ngàn nương
Huyện châu còn chốn lưu niên hiệu
Xã tắc thay triều đổi đế vương
Gió bụi đã qua, chân mạnh bước
Qua cầu áo cũ chẳng còn thương.


Nguồn: Thơ chữ Hán Hoàng Nguyễn Thự, Nguyễn Hữu Thăng giới thiệu và dịch thơ, NXB Hội nhà văn, 2022
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)