Bài thơ đã đăng báo Quân đội nhân dân số 18821 ra ngày 01-09-2013.