Bài thơ đã đăng trên báo Quân đội nhân dân số 18821 ngày 01 tháng 09 năm 2013.