Bài thơ đã đăng báo Quân đội nhân dân số 18821, ra ngày 01 tháng 09 năm 2013.