Câu thứ 10 hình như thiếu một chử:
"Bài thơ mê hoá hoá thành viển vông" ???