"À ơi! cha con ăn tết lập công
Cho sữa mẹ chảy một giòng thiên thu
Cha đem cái chết quân thù
Làm sức sống bây giờ cho con.

Đây có thể là hình ảnh thơ đẹp nhất và (đầy tính hình tượng và sáng tạo) thời kỳ kháng chiến.
Hình như chỉ có NS Phạm Duy nhìn thấy và ngợi ca nết đẹp của bài thơ Đêm Liên Hoan này.