Bóng tháp lô nhô lớp sóng cồn,
Nhịp cầu nho nhỏ ghếch sườn non.
Nước trong như vẫn tăm thần kiếm,
Đường rộng còn trơ dấu pháp môn.
Kim cổ treo chung tranh thuỷ mặc,
Tang thương chớp nhoáng bóng hoàng hôn.
Nghìn thu suy thịnh gương còn đó,
Coi thử vầng trăng khuyết lại tròn.


Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007