Bao lần thổi sáo dưới hoa rồi
Tường đỏ sông Ngân mắt dõi vời
Đêm trước trăng sao như khác đấy
Trời khuya sương gió đứng vì ai
Kén tơ ươm hết suy tư mãi
Chuối bẹ bóc dần mặc cảm hoài
Rằm tiết của năm trăng của tháng
Rượu ly thương chẳng thể buồn vơi

tửu tận tình do tại