Cửa tre dưới liễu lặng tờ;
Nhà chài bốn phía trọi trơ một mình.
Chiều tà trên lối sông xanh,
Lẻ loi hỏi bước độc hành về đâu?