"Lúc hứng uống thêm dăm chén rượu
Khi buồn ngâm láo một câu thơ"

LÚC vừa gặp đấy tớ làm ngơ
HỨNG lắm nhưng đành phải giả khờ
UỐNG hết mấy ly chưa dễ thở
THÊM đôi ba cốc mặt cho trơ
DĂM nhìn ngàn liếc mà không nhớ
CHÉN chạm hổ hầm vẫn cứ lơ
RƯỢU tiệc đã tan mà có nỡ
KHI BUỒN NGÂM LÁO MỘT CÂU THƠ

Thơ hoạ
Hdd. Sơn La. 17.1.2015
----------------------------------------
Bài xướng của Tòng Trần
LẨM CẨM
LÚC già nghểnh điếc tưởng làm ngơ
HỨNG chí nằm phơi giống lão khờ
UỐNG đại ly trà nghe dễ thở
THÊM chừng miếng kẹo ngậm rồi trơ
DĂM ba tuổi nữa còn đâu nhớ
CHÉN lại không chìu muỗng cũng lơ
RƯỢU lạc kề môi thèm chẳng nỡ
KHI BUỒN NGÂM LÁO MỘT CÂU THƠ.