Dựng lầu tựa núi ngoảnh đồng bằng
Cơ, Đẩu đêm khuya dắt thượng lương
Lên lầu, ta đến thấy lâng lâng
Tùng cao vút vài trăm năm tuổi
Búa rìu tha với tới trời cao
Đàn Nữ Oa tiếng rì rào
Suối Bồ Tát rửa tai đâu có cần
Tấm lòng tốt đáng khen mấy cậu
Nghèo mà mua được rượu tiệc đêm
Mưa dầm đến sáng bên hiên
Không về ngủ lại đắp mền chăn sư
Suối đá khô nước như lại chảy
Sông núi bừng trẻ lại vì ta
Nhà sư ăn cháo sáng ra
Thấy làn khói nổi Hàn Khê là là
Dưới suối vàng Đông Pha đã khuất
Trước mắt bao thấy được Trương Hầu
Ngủ ngày cồn sóng đài câu
Di Đình xem triện uốn chầu giao long
Giá thân này thoát vòng gò bó
Mái thuyền đưa đây đó cùng nhau

tửu tận tình do tại