Cùng cháo nhạt trong vòng đày ải
Tạm nâng ly dưới cội dâu xanh
Trích đi nam tuy anh không phải
Sớm về thôi ma quỷ vô tình

tửu tận tình do tại