Bốn vách đứng tham quân chỉ có
Không nghìn cây đầy tớ bên sông
Bạc đầu chẳng thứ khom lưng
Lão phu cửa miệng mũ đồng hài tông
Tâm tính vẫn cò đồng sông biếc
Oai hùm beo hang hốc răng sâu
Túc sương áo mặc ban đầu
Thương ông đai áo không màu máu tinh
Tiếng đỗ quyên về nhanh khuyên nhắc
Đợi đề hồ rượu nhấc tay mời
Nhân tài đang buổi nhiều người
Phải cần nâng giấc đến hai già nhiều
Con thiếu cơm sớm chiều chăm học
Vợ quần đơn áo mặc ngắn sao
Rượu quê lọc, cá khe câu
Béo gầy vẫn hỏi quên đâu gà vàng
Trong say nghe trên rừng đẵn gỗ
Mơ ngỡ nghe quan phủ đuổi theo
Muôn đinh đai áo ham nào
Giầu sang mầu mỡ được sao đất vàng

tửu tận tình do tại