Nước in bốn mặt núi liền nhau,
Mười dặm hương sen tựa mạn lầu.
Gió mát trăng thanh người chẳng quản,
Thảy thêm mát rượi thổi Nam Lâu.